DİLEKÇE ÖRNEKLERİ : 
 
                                    
 
A- İLGİLİ MEVZUAT :
 
 
B- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI :
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :
1-Matbu Dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi 
3- Sabit IP Numarası (Telekom Onaylı)
4- Esnaf ve Sanatkârlar Oda Kayıt Belgesi
5- İş Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi
6- Gerçek Kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Tüzel Kişilikler İçin Sorumlu Müdür Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- TİB Onaylı Filtreleme Yazılımının Fatura veya Lisans Fotokopisi
9- Güvenlik Kameralarının Çalışır Durumda Olduğuna Dair Emniyet Tutanağı
10- Vergi Levhası Fotokopisi
 
C- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNİN KAPATILMASI-TAŞINMASI VEYA DEVREDİLMESİ
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini kapatmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Mülki İdare Amirinden aldıkları izin belgesini kapanış talebini içeren dilekçeyle birlikte Mülki İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade ederek, yeni izin belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade etmeleri gerekmektedir.
İşyerini kapatmak veya devretmek üzere dilekçe verenlerin, Kaymakamlığımızca izin belgesi iptalleri yapılacak ve internet kafe sistemindeki kayıtları kapatılacaktır. İlgililerin ruhsat iptali, vergi terk vb. işlemlerini ilgili kurumlarda bizzat yaptırmaları gerekmektedir.
 
Ç- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
1- 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri :
a) Mahalli Mülki Amirden izin belgesi almak,
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almak,
c) Ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti kapsamında usul ve esasları yönetmelikle belirlernen tedbirleri almak.
2- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri Şunlardır;
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.
 
D- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYAN İŞYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR :
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) (Değişik:RG-5/8/2009-27310)Tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto veİspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
 
E- TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARA UYGULANACAK CEZALAR :
1- Mülki İdare Amirinden izin belgesi almadan faaliyet gösterilen ticari amaçla internet toplu kullanım sağladığı tespit edilen işyerleri, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca sebebi bir tutanakla belirlenmek suretiyle Mülki İdare Amirliklerince re’sen kapatılır ve ayrıca 1000 TL ile 15000 TL arasında idari para cezasıyla cezalandırılırlar.(*)
2- 5651 Sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde uyarma, bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.
2- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülüklerine aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
 
 
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2014
1.000,00 TL 
Bin Türk Lirası
15.000,00 TL
Onbeşbin Türk Lirası
 
2015
1.101,00 TL
Binyüzbir Türk Lirası
16.516,50 TL
Onaltıbinbeşyüzonaltı Türk Lirası Elli Kuruş
10,11
 
 
 
                                                                
 
 
3- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirlenen Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallara aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezası miktarı;
YILLAR
ALT DEĞER (TL)
ÜST DEĞER (TL)
YENİDEN DEĞERLEME ORANI
2004
500 YTL
1.000 YTL
% 11,2
2005
556 YTL
1.112 YTL
% 9,8
2006
610 YTL
1.220 YTL
% 7,8
2007
657 YTL
1.315 YTL
% 7,2
2008
704 YTL
1.409 YTL
% 12
2009
788 TL
1.578 TL
% 2,2
2010
805 TL
1.612 TL
% 7,7
2011
866 TL
1.736 TL
% 10,26
2012
954 TL
1.914 TL
% 7,8 (**)
2013
1.028 TL
2.063 TL
%3,93
2014
1.068 TL
2.144 TL
10,11
2015
1.175 TL
2.360 TL
 
 
 
(*)Uygulanacak ceza alt ve üst sınırları her yıl Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranına uygun olarak her yıl yeniden hesaplanacaktır.
(**)2015 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 130.12.2014 tarih ve 29221 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 442 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen % 10,11 (On virgül Onbir) yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.