Click for gerede,Bolu, Turkey Forecast

1Gelir Mevzuatı
1Vergi İstatistikleri
1İnternet Vergi Dairesi
1On-line Sorgulamalar
1E-Beyanname
1Kredi Kartıyla MTV ödeme
1Sıkça sorulan Sorular
1Güncel KDV oranları
1Sınavlar ve Sonuçlar
1Mükellef Hakları
1Vergi İletişim Merkezi
1Mükellef Hakları
1Dilekçematik
1Cumhurbaşkanlığı
1TBMM
1Başbakanlık
1Maliye Bakanlığı
1Vergi Denetim Kurul Bşk.
1Gelir Politikaları Gn. Müd.
1Bolu Valiliği
1Vergi Dairesi Başkanlıkları
1Defterdarlıklar

 

 

 

 

1 Vergi idarelerinin temel görevi, gelir politikalarını, en iyi hizmet anlayışı içinde, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dürüstlük, katılımcılık, verimlilik, etkililik, mükellef odaklılık ilkeleri çerçevesinde, adalet ve tarafsızlıkla uygulamak suretiyle; kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli geliri çağdaş vergileme prensipleri çerçevesinde en az maliyetle toplamak ve mükelleflerin vergi yasalarına gönüllü uyumunu sağlamak; vergi mükellefleri ile olan ilişkileri karşılıklı anlayış ve güven esasına uygun olarak geliştirmektir.

1 Milli gelirin yaklaşık % 25'ini vergi olarak toplayan gelir idaresinin, farklı mükellef gruplarının sorunlarının çözümlenmesi, vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, etkin vergi politikası uygulamalarıyla mükelleflerin vergiye uyumunun en üst seviyeye yükseltilmesi açısından önemli sorumlulukları vardır. Bu çok yönlü ve karmaşık görev ve fonksiyonlar ile ağır sorumluluklar gelir idarelerini bütün ülkelerde çok önemli kılmaktadır.

1 Bu çerçevede, "Gelir politikalarını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları " düzenleyen, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile vergi ve usul kanunlarına göre hizmet sunmaktadır.

1111   Vergi Dairesi Müdürü

1Müdür Yardımcıları

1Vergilendirme Bölümü
1Kovuşturma Bölümü
1Servis Personelleri 1Özlük servisi
1Sicil Yoklama servisi
1Sürekli Yükümlülükler
1İhtilaflı işler
1Süreksiz Yükümlülükler
1İcra Takip Servisi
1Muhasebe Servisi
1Vezne Servisi
1Güvenlik
1 Destek Hizmetleri

1

 

1

1

  Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Muhasebat Genel Müdürlüğü Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı